Get Adobe Flash player

Knjigovodstvene usluge

Naša tehnologija rada koncipira se na pružanju vrhunskih finansijskih usluga. Mi vam garantujemo ažurnost, preciznost, pouzdanost, odgovornost i trudićemo se da opravdamo Vaše poverenje. Na kraju svakog meseca sačinjavamo finansijski izveštaj i upućujemo Vas kako da poslujete ekonomičnije. Za ispravnost Vaše dokumentacije garantujemo i finansijski. Ukoliko našom greškom dođe do kažnjavanja, naša kuća snosi troškove.

Pružamo sledeće usluge :

 • kontiranje i knjiženje poslovnih promena u finansijskom, robnom i materijalnom knjigovodstvu
 • izrada i knjiženje kalkulacija
 • vođenje Knjige ulaznih i Knjige izlaznih računa
 • evidencija i obračun PDV-a ( poreza na dodatu vrednost )
 • vođenje glavne knjige
 • vođenje trgovačke knjige
 • vođenje KEPU knjige
 • vođenje knjige dnevnog prometa ugostitelja ( DPU )
 • vođenje poslovne knjige prihoda i rashoda ( PK1 )
 • evidenciju komisione robe ( KR , KR1 )
 • vođenje knjige o prometu paušalno oporezovanih obveznika ( KPO )
 • vođenje blagajne
 • evidentiranje uvoza i izvoza
 • evidencija uplata poreza i doprinosa
 • obračun zarada i naknada
 • obračun amortizacije
 • izrada završnih računa
 • izrada analitičkih kartica kupaca i dobavljača, osnovnih sredstava, robe, materijala, gotovih proizvoda...
 • predstavljanje pred poreskim organima
 • sastavljanje i podnošenje svih potrebnih dokumenata poreskim organima
 • sastavljanje žalbi i primedbi na rešenja i zapisnike poreskih ili inspekcijskih organa
 • ...

Klijenti su nam iz različitih delatnosti i organizacionih formi

 • preduzeća
 • preduzetnici (radnje)
 • poljoprivrednici
 • paušalni obveznici
 • trgovine na veliko i malo
 • proizvodna preduzeća
 • preduzeća koja vrše promet usluga
 • import, eksport, reeksport
 • komisioni
 • menjačnice
 • nevladine organizacije - nvo
 • ostala pravna lica: klubovi, udruženja i sl.

Pravna lica obuhvataju - privredna društva, Narodnu banku Srbije, banke i druge finansijske institucije nad kojima, saglasno zakonu, nadzor vrši Narodna banka Srbije, društva za osiguranje, davaoce finansijskog lizinga, penzijske fondove, društva za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondovima, investicione fondove, društva za upravljanje investicionim fondovima, berze, brokersko-dilerska društva, faktoring društva, zadruge, ustanove koje obavljaju delatnost radi sticanja dobiti..

Druga pravna lica su pravna lica čije se poslovanje delom finansira iz javnih prihoda ili drugih namenskih izvora, a delom ili u celini po osnovu učlanjenja, koja se ne osnivaju radi sticanja dobiti : političke organizacije, sindikalne organizacije sa svojstvom pravnog lica, fondacije i zadužbine, udruženja, komore, crkve i verske zajednice, u delu obavljanja privredne ili druge delatnosti u skladu sa propisima kojima je uređeno obavljanje tih delatnosti, kao i druge organizacije organizovane po osnovu učlanjenja.

USLOVI I ROKOVI PLAĆANJA KNJIGOVODSTVENIH USLUGA

 • Cene računovodstvenih usluga ugovaraju se i iskazuju u EUR-ima, a plaćanje je u dinarskoj protivrednosti po prodajnom tržišnom kursu koji vredi na dan plaćanja usluge.
 • Ukoliko klijent plati uslugu samoinicijativno, na osnovu ugovora, na osnovu izdane fakture ili druge informacije koju mu pruži Agencija, a primeni kurs koji je manji od prodajnog tržišnog kursa na dan plaćanja usluge, Agencija će izračunati koliko iznosi ta razlika, pretvoriti je u EUR-e i dodati uz fakturu za sledeći mesec zajedno sa dopunskim, naknadnim i vanrednim računovodstvenim uslugama. Ukoliko je spomenuta razlika veća od 10% od klijentove obaveze tog meseca, Agencija zadržava pravo da zahteva plaćanje takve razlike u rokovima za plaćanje usluge tekućeg meseca.
 • Računovodstvene usluge se plaćaju mesečno unapred. Rok za plaćanje usluga je do 5-og u mesecu za koji se usluga plaća, osim dopunskih usluga koje se plaćaju po isteku meseca, zajedno sa cenom osnovne usluge za idući mesec.
 • Do 5-og u mesecu Agencija čeka klijentovo ugovoreno plaćanje. U vremenu od 5-og do 10-og, Agencija podseća klijenta na plaćanje, a 11-og se štampaju obaveštenja o isteku roka plaćanja. Obaveštenja se uručuju klijentima do 13-og. U slučaju da se u tom roku obaveštenje ne uspe uručiti klijentu, 14-og mu se isto šalje poštom. Obaveštenjem se klijent obaveštava o iznosu neplaćene usluge, o činjenici da je 5-og prošao rok za plaćanje usluge kao i da će mu se, ukoliko uslugu ne plati do 15-og, prestati pružati usluga od 16-og, odnosno da će mu se pružanje usluge nastaviti kada izvrši plaćanje. Ukoliko klijent do 22-og ne plati uslugu, 23-eg mu se šalje poziv za preuzimanje dokumentacije u kojem se obaveštava da, ukoliko do kraja tog meseca ne izmiri uslugu i ne nastavi saradnju ili ne preuzme svoju dokumentaciju, Agencija neće dalje čuvati njegovu dokumentaciju i da će ista biti rashodovana bez odgovornosti Agencije za moguće štetne posledice po klijenta.

OBEZBEĐENJE PLAĆANJA KNJIGOVODSTVENIH USLUGA

Prilikom zaključivanja ugovora o pružanju računovodstvenih usluga klijent predaje Agenciji vlastitu blanko solo menicu koja služi kao instrument obezbeđenja plaćanja. Agencija prihvata da klijent može ograničiti vrednost date menice na visinu dvomesečne ugovorne obaveze.